adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Rusza Inicjatywa Lokalna

Październik 8, 2021 14:15

INICJATYWA LOKALNA

W dniu  1 października br. rusza nabór inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2022 rok. Końcowy termin naboru inicjatyw upływa 15 listopada 2021 r.

  • Inicjatywa lokalna jest narzędziem współpracy z mieszkańcami, umożliwiającym lokalnym społecznościom realizację różnych zadań publicznych wspólnie z urzędem. Co roku w budżecie miasta na ten cel zabezpieczony jest milion złotych. Mieszkańcy składając wniosek o inicjatywę lokalną muszą wykazać swój wkład pracy społecznej (może być też wkład rzeczowy lub/i pieniężny).

Kto może uczestniczyć w procesie? – wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłosić mieszkańcy Katowic bezpośrednio bądź za pomocą organizacji pozarządowej, która ma swoją siedzibę na terenie Katowic.

Jak złożyć wniosek?- wnioski składa się do Prezydenta Miasta Katowice od 1.X do 15.XI Obowiązkowym elementem wniosku jest lista poparcia mieszkańców Katowic.

Wniosek można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP: www.sekap.pl w katalogu usług „Sprawy Obywatelskie”, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Weryfikacja wniosków- Złożony wniosek zostaje poddany weryfikacji. Następnie pomysły podlegają zaopiniowaniu przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych. Wnioski są rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych, dostępnych w rezerwie budżetowej na dzień oceny wniosków.

Ostatecznie listę inicjatyw lokalnych, zawierającą rekomendacje Komisji, zatwierdza Prezydent Miasta Katowice. Informację o podjętej decyzji mieszkaniec otrzymuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji: masz pytanie – napisz: inicjatywalokalna@katowice.eu

informacje ogólne: Wydział Polityki Społecznej, Rynek 1 VIII piętro, tel.: (32) 25 93 118 lub na stronie internetowa: http://www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna

Partnerzy